පණපිටින් මකුළුවන් කන ඇන්ජලීනා ජෝලී

ඇන්ජලීනා ජෝලී ගැන නොදන්නා කෙනෙක් නැහැනේ. පසුගිය දිනක ඇන්ජලීනා ජෝලී කාම්බෝජේ චාරිකාවක ගියා. එහි දේශීය ආහාර අලෙවිසලකට ගිය ඇය  මකුළුවන් ගෝනුස්සන් වැනි…